Algemene-Voorwaarden

Privacy verklaring
ProBuss Equipment respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie.

De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.

ProBuss Equipment zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.Algemene voorwaarden

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ProBuss Equipment en haar klanten.
1.2 Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden en de algemene voorwaarden.
1.3 ProBuss Equipment kan indien sprake is van gewijzigde inzichten ten alle tijden haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen. De voorwaarden die golden ten tijde van de bestelling zullen in acht worden genomen en gestand worden gedaan.
1.4 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen ProBuss Equipment en de klant waarop aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.6 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk afgebeeld en/of beschreven door ProBuss Equipment. Het kan zijn dat de afbeelding niet volledig overeenkomen met het geleverd artikel.
2. Totstandkoming van de overeenkomst 
2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


3. Prijzen
3.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is ProBuss Equipment bevoegd de in de webwinkel vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.2 Alle prijzen in de webshop zijn inclusief kosten van verpakking, inclusief 21% BTW en kosten van vervoer, verzending, verzekering en, voor zover van toepassing, wettelijke bijdragen. Kosten voor verzending worden aangegeven in de bevestiging.


4. Levering
4.1 Aflevering door ProBuss Equipment geschiedt middels TNT Post. Indien de klant bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor rekening van de klant. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
4.2 Per bestelling wordt, afhankelijk van de afmeting en het gewicht van de bestelling, éénmalig een in de bevestiging vermelde bijdrage in de porto-, en handelingskosten en verzekeringspremie in rekening gebracht.
4.3 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal ProBuss Equipment in overleg met de klant trachten een, zowel qua prijs als kwaliteit betreft, vergelijkbaar artikel te leveren.
4.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.
4.6 De klant is verplicht ProBuss Equipment van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang ProBuss Equipment geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ProBuss Equipment bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u ProBuss Equipment om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.
4.8 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u ProBuss Equipment hiervan op de hoogte te stellen.


5. Betaling
5.1 U dient per bank of giro te betalen.
5.2 Indien ProBuss Equipment toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.
5.3 U kunt de betaling niet verrekenen met tegen vorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.
5.4 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro.
5.5 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke (handels) rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. ProBuss Equipment kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.


6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van ProBuss Equipment, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat, ongeacht voor welk afgeleverd artikel de betalingsverplichting is ontstaan.
6.2 ProBuss Equipment is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreken is, de artikelen die het eigendom van ProBuss Equipment zijn gebleven bij de klant terug te nemen.


7. Retourrecht
7.1 De klant heeft het recht door ProBuss Equipment geleverde artikelen binnen veertien werkdagen (de zichttermijn) ingaande de dag na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon indien deze artikelen via internet zijn gekocht. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt ProBuss Equipment de klant de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
• artikelen waarvan de verzegeling verbroken is.

7.4 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. ProBuss Equipment accepteert in dat opzicht een door de TNT Post afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.
7.5 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.


8. Garantie
8.1 ProBuss Equipment garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
De door ProBuss Equipment verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:

• nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
• sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik
• (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
• reparaties verricht door de klant zelf of door derden, of indien de klant ProBuss Equipment onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht te verhelpen;
• van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz.);
• het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
• als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
• u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht;
Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.
8.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen de gestelde garantietermijn binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek via mail bij ProBuss Equipment worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, ProBuss Equipment het artikel of repareert of vervangt (ter keuze van ProBuss Equipment) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen alsmede ook portokosten.


9 Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van ProBuss Equipment met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.
9.2 ProBuss Equipment is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van ProBuss Equipment beperkt tot het bedrag waarvoor de daarvoor afgesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.


10 Transportrisico
10.1 ProBuss Equipment draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
10.2 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door ProBuss Equipment in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op ProBuss Equipment over.
10.3 Indien één of meer artikelen tijdens transport van ProBuss Equipment naar de klant zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is ProBuss Equipment gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.


11. Geschillen
11.1 Op alle overeenkomsten tussen ProBuss Equipment en de klant is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Bij gerechtelijke procedures tussen ProBuss Equipment en de klant heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en, indien en van zover wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is de rechter in het arrondissement waar ProBuss Equipment is gevestigd bevoegd, tenzij ProBuss Equipment voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de klant kiest.


12 Overige Bepalingen
12.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van ProBuss Equipment al dan niet op internet- is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. ProBuss Equipment kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. ProBuss Equipment is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.